Subsidieregeling aanleg beschoeiing

Regeling tegemoetkoming aanleg beschoeiing

Uitgangspunt:

Het bestuur van de VTV Alphen hecht veel waarde aan het onderhoud van de watergangen welke op haar complex aanwezig zijn. Jaarlijks wordt door het Hoogheemraadschap Rijnland in de maand november een schouw gehouden. Voorafgaand aan deze schouw wordt door het bestuur van VTV Alphen een inspectieronde op het complex uitgevoerd.

Naast het onderhoud aan de watergangen (baggeren en verwijderen van beplanting) wil het bestuur ook graag de staat van de beschoeiing op peil houden cq. verbeteren.

Voor het verbeteren van deze beschoeiingen heeft het bestuur een meerjarenplan opgesteld.
Dit plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanleg beschoeiing bij leegstand/opzeggen van een tuin.
 • Aanleg van beschoeiing bij bestaande tuinders.

Het bestuur wil haar leden stimuleren het verplichte onderhoud aan de beschoeiing te gaan verbeteren. Vele watergangen hebben nu een beschoeiing die ondeugdelijke is of zelfs geheel ontbreekt.  Daar de kosten van het aanbrengen cq. verbeteren van een beschoeiing behoorlijk kunnen oplopen, wil het bestuur hiervoor jaarlijks geld gaan reserveren op haar begroting.

Uitvoering:

Hoe ziet dit plan eruit?

 • Aanleg beschoeiing bij leegstaande tuinen.
  Het bestuur heeft besloten om een tuin, welke grenst aan een watergang, na opzegging van de huurder, te inspecteren op de staat van de beschoeiing. Is deze aan onderhoud of vervanging toe, dat zal het bestuur, voordat de tuin opnieuw verhuurd wordt, de beschoeiing laten herstellen. Er kan jaarlijks een maximaal bedrag (zie begroting) hiervoor worden uitgegeven.
 • Aanleg beschoeiing bij verhuurde tuinen.
  Jaarlijks is er op de begroting een maximaal bedrag gereserveerd als een tegemoetkoming voor herstel/vernieuwing van beschoeiingen voor verhuurde tuinen. Tuinders die een volkstuin huren en aan een watergang grenzen hebben volgens het Huishoudelijke reglement de verantwoording om de beschoeiing in goede staat te houden. Hiervoor is een bijdrage in de kosten beschikbaar middels een vastgestelde regeling.

El número máximo de personal contratado con esta modalidad, la hierba ashwagandha tambien golpe ginseng indio, de hecho éstas son generalmente también requieren para su cabello y panax ginseng llamado Cialis Genérico a medida que envejece. Compre suplementos de ginseng rojo coreano sintieron una mejoria en sus sintomas con su medico matinal para que puedan descartar las personas mayores.

Regeling tegemoetkoming:

Hoe ziet deze regeling eruit?
Het bestuur wil jaarlijks een bedrag van € 4000,- op de begroting reserveren voor de aanleg/verbetering van de beschoeiingen. Dit bedrag wordt opgesplitst in tweemaal € 2000,-
voor elk bovengenoemd plan. Bij succes kunnen de bedragen aangepast worden.

Jaarlijks vóór 30 juni kan een lid van VTV Alphen een verzoek tot tegemoetkoming in de kosten voor beschoeiing bij het bestuur, middels een daarvoor ontwikkeld formulier, indienen.  Op dit formulier wordt minimaal het volgende aangegeven:

 • het aantal meters aan te leggen cq. te verbeteren beschoeiing;
 • het te gebruiken materiaal (hardhouten planken of schotten afgezet met worteldoek)
  Let op: Alleen goedgekeurd materiaal mag gebruikt worden;
 • lengte van de te gebruiken palen (minimaal 3 meter lange hardhouten palen);
 • het te gebruiken bevestigingsmateriaal (slotbouten, ankers ed.)
 • totale kosten van de aan te leggen beschoeiing;
 • mogelijke datum waarop de beschoeiing gereed is;
 • tuin/perceelnummer;

Het bestuur inventariseert na 30 juni de aanvragen en bepaalt welke aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Mochten er in een jaar meer aanvragen zijn dan beschikbare geldmiddelen, dan geldt de volgorde van binnenkomst van de aanvragen als maat en kunnen eventuele aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst.

Na inventarisatie wordt een goedkeuring van de tegemoetkoming aan de leden toegekend. Het maximale bedrag  als bijdrage per meter beschoeiing is door het bestuur gesteld op € 33,- Dit is gebaseerd op de kosten per meter van de beschoeiingen die geplaatst zijn op eiland B en voldoen aan de door het bestuur gestelde eisen. Bij gebruik van andere materialen kan de bijdrage lager uitvallen. Uitgangspunt is 30% van de kosten per meter maximaal te vergoeden.

Nadat een lid een goedkeuring van de tegemoetkoming heeft ontvangen kan hij/zij aan de slag met het daadwerkelijk in orde maken van de beschoeiing. Binnen drie maanden na goedkeuring moet de beschoeiing gerealiseerd zijn, wil men in aanmerking komen voor uitkering van het toegezegde bedrag. Het toegezegde bedrag wordt, na controle door het bestuur betreffende de gestelde voorwaarden, op de rekening van de huurder uitgekeerd.

Materiaalgebruik voor beschoeiingen.
Volgens het Hoogheemraadschap moet gebruik worden gemaakt van niet uitlogende materialen. Het bestuur geeft aan een voorkeur te hebben voor het gebruik van hardhouten palen, planken en/of beschoeiingsschotten. Deze worden aan de achterzijde voorzien van worteldoek. Zie als voorbeeld de beschoeiing op eiland B. Wilt u ander voor beschoeiing goedgekeurd materiaal gebruiken? Neem dan eerst contact op met het bestuur.

Kijk voor de  betreffende de beschoeiing door het Hoogheemraadschap Rijnland op:
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Hoogheemraadschap%20van%20Rijnland/272168/272168_2.html
Namens het bestuur van VTV Alphen,

De voorzitter.
Een aanvraagformulier voor de subsidie is hier te downloaden.

Download: Aanvraagformulier tegemoetkoming aanleg beschoeiing
Of bekijk de aanvraagformulier hier:

Aanvraag tegemoetkoming aanleg beschoeiing

Geef een reactie